4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Do 28 lutego br małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki prawa handlowego mogą ubiegać się dofinansowanie na fotowoltaikę.

Decyzje o dopłatach rozstrzygną się na zasadach konkursu. Środki przeznaczone na dofinansowanie produkcji energii z OZE w przedsiębiorstwach to 45 372 600,00 zł.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Wnioski można składać w terminie do 28 lutego 2020 r. do godziny 15:00:00. Terminem rozstrzygnięcia konkursu jest IV kwartał 2020 roku.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

Co dokładnie może być finansowane z działania 4.2?

  • Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaiki;
  • Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji;
  • Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci);
  • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości;
  • Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego.

Regulamin konkursu można znaleźć tutaj:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn