Bilansowanie energii z fotowoltaiki dla firm

Od kiedy w Polsce wprowadzony został system rozliczania energii z mikroinstalacji, przedsiębiorcy z niecierpliwością oczekiwali na objęcie firm modelem prosumenckim oraz — co za tym idzie możliwość korzystania z Systemów Opustów. W tym tygodniu weszła w życie Nowelizacja Ustawy OZE, która pozwala na bilansowanie energii wytwarzanej w odnawialnym źródle energii. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z przywilejów Prosumenta o ile wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisem zawartym w nowelizacji jako „Prosumenta energii odnawialnej” ­rozumie się „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej”.

Na podstawie powyższego łatwo można wywnioskować, że kluczową zmianą jest to, że Prosumentem może się stać podmiot, który chce produkować energię na potrzeby własne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach działalności prosumenckiej przedsiębiorcy mogą rozliczyć w Systemie Opustów nadwyżki energii wyprodukowane w mikroinstalacji nieskonsumowane na potrzeby własne i wprowadzone do sieci elektroenergetycznej.

Jeśli chodzi o okres rozliczeniowy wprowadzanej energii  wygląda on następująco: „rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy”.

Następną rzeczą, którą warto wiedzieć jest podtrzymany przez ustawę obowiązek stosowania umów kompleksowych „operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych są obowiązani niezwłocznie zawrzeć z wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą, umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany zawartych umów w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę rozliczeń, nie później jednak niż w terminie 21 dni od momentu złożenia wniosku o zawarcie takiej umowy przez wybranego sprzedawcę”.

Nowelizacja nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa energetyczne wprowadzenia nowych przepisów do umów przyłączonych już mikroinstalacji w okresie maksymalnie do 3 miesięcy, od dnia wejścia w życie noweli OZE. W przypadku instalacji nie przyłączonych oraz w sprawach wszczętych i niezakończonych dotyczących zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji stosowane mają być przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn