Program „Mój Prąd”- aktualizacja

Celem programu jest dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dopłata panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Program został zaplanowany na lata 2019-2024 lub do wyczerpania budżetu, którego wysokość to 1mld zł. Ważną informacją jest to, że w programie może wziąć udział każdy właściciel instalacji fotowoltaicznej z datą sprzedaży późniejszą niż 22 lipca 2019 roku. Projekt nie może być zakończony przed ogłoszeniem naboru lecz musi być zakończony w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

System dopłat skierowany jest do gospodarstw domowych, szczególnie dla tych zlokalizowanych na terenach słabiej zurbanizowanych. Programem mogą być objęte instalacje o mocy od 2 do 10 kW. Dotacja, której wysokość będzie mogła pokryć nawet do 50% kosztów kwalifikacyjnych instalacji fotowoltaicznej ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. W praktyce większość prosumentów otrzyma zatem maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych. Wsparcie może zostać udzielone jedynie na nowe urządzenia, które wyprodukowane zostały nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją.

Dopłaty będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu – 1 mld zł., co w praktyce oznacza wsparcie dla co najmniej 200 tys. Prosumentów. Łączna moc zainstalowana w ramach projektu może wynieść nawet ok. 1 GW, które wyprodukują ponad 1 000 GWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 0,6% krajowego zużycia za rok 2018.

Nabór wniosków planowany jest na początku września 2019r. i będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który jest jednocześnie dysponentem środków finansowych. Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie NFOŚiGW.

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:

  • fakturę za zakup i montaż instalacji PV,
  • dowód zapłaty faktury,
  • dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW).

Należy wspomnieć o tym, że jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się jednocześnie o wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”. Na stan z dnia 12 stycznia beneficjentom przyznano łącznie około 15% środków alokacji programu.

„Mój Prąd” to program, który wspiera rozwój produkcji energii z odnawialnych źródeł. Dzięki promowaniu takich rozwiązań poprawiamy czystość i jakość powietrza oraz wzmacniamy lokalne bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Warto więc robić wszystko aby rozwijać rynek fotowoltaiczny w Polsce i zwiększać liczbę mikroinstalacji. Nasza firma pomaga w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w celu uzyskania dofinansowania.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn