Co trzeba wiedzieć decydując się na instalację PV powyżej 50 kW?

Inwestorzy decydujący się na większą niż na co dzień widywaną instalację fotowoltaiczną zadają sobie pytania „Jakie wymagania techniczne i administracyjne należy spełnić w przypadku takiej instalacji?”,  „Od czego zacząć?”, „Czy na budowę instalacji PV potrzebne jest pozwolenie?”

Owszem, procedura postępowania w przypadku małych instalacji, czyli tych powyżej 50 kW, jest bardziej skomplikowana niż dla mikroinstalacji. Jednakże, to co powinien wiedzieć przyszły właściciel instalacji fotowoltaicznej sprowadza się do kilku prostych zasad wymienionych poniżej.

  1. Po pierwsze, pozwolenie. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem instalacje o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 50 kW wymagają pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę wydawane jest wniosek inwestora, do którego należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  2. Po drugie, koncesja. Instalacje poniżej 500 kW są wyłączone z obowiązku uzyskania koncesji na sprzedaż energii elektrycznej. Obowiązek ten występuje dla elektrowni słonecznych o mocy powyżej 500 kW.  
  3. Po trzecie, rozliczenia energii. Za bilansowanie handlowe energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej z przedziału od 50 kW do 500 kW odpowiedzialny jest tzw. sprzedawca zobowiązany. Ma on obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. Sprzedawców wyznacza co roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
  4. Po czwarte, przyłączenie do sieci. Procedura przyłączania wytwórcy energii elektrycznej  jest definiowana przez przedsiębiorstwo energetyczne działające na danym obszarze (dla Lubelszczyzny jest to PGE Dystrybucja S.A.). Dokumentem regulującym warunki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Pierwszym etapem w przyłączeniu instalacji jest wypełnienie „Wniosku o określenie warunków przyłączenia dla wytwórców”. Złożony wniosek jest podstawą do określenia warunków przyłączenia i przygotowania projektu umowy o przyłączenie wraz z harmonogramem realizacji przyłączenia. Dokumenty te zawierają informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia, które przewidziane są ustawą Prawo energetyczne. Zawierają one zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia, ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn