Nowelizacja ustawy OZE, System opustów, Prosument

Na początek warto przypomnieć kim w świetle prawa jest Prosument. Zatem, Prosument jest jednocześnie konsumentem i producentem, odbiorcą i wytwórcą energii — energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnego źródła energii. Do tej pory modelem prosumenckim objęte były wyłącznie osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe. Natomiast przyjęta nowelizacja ustawy o OZE wprowadza poprawkę i rozszerza definicję Prosumenta o małe i średnie przedsiębiorstwa, „dla których wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej”. Od tego roku Prosumentem może stać się nie tylko osoba prowadząca gospodarstwo domowe, ale również właściciel firmy. Zmiana ta daje możliwość przedsiębiorcom produkowania energii na potrzeby własne oraz rozliczania nadwyżek w systemie opustów. Programem objęte są mikroinstalacje określone jako odnawialne źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Prosumencki model wytwarzania energii opiera się na Systemie Opustów, który pozwala na rozliczanie energii z siecią elktroenergetyczną w ramach tzw. umowy kompleksowej. Dla przykładu, energia wyprodukowana za dnia w instalacji fotowoltaicznej a nieskonsumowana na bieżąco jest oddawana do sieci. Natomiast w przypadku, gdy instalacja nie pracuje, na przykład w nocy, bądź uzysk energii nie jest wystarczająco duży na pokrycie zapotrzebowania, energia elektryczna pobierana jest z sieci. Sieć elektroenergetyczna w takim przypadku jest magazynem energii, dzięki któremu producent nie musi dokonywać zakupu akumulatorów. Możliwość bilansowania nadmiaru i deficytu energii z siecią wiąże się ze stratami energii w wysokości 20-30% — odpowiednio dla wielkości opustu, który wynosi 0,8 dla mikroinstalacji o mocy poniżej 10 kWp oraz 0,7 dla wielkości z zakresu 10- 50 kWp. Powyższy stosunek ilościowy oznacza, że za wprowadzenie do sieci 1 kWh Prosument rozliczając się w okresie rocznym, może odebrać 0,8 kWh bądź 0,7 kWh.

Ponadto, nowelizacja nakłada obowiązek wprowadzenia rozporządzeń mających na celu określenie szczegółowych zasad, wymagań technicznych oraz procedur przyłączania do sieci mikroinstalacji, i po drugie, szczegółowych warunków oraz sposobu pomiaru i bilansowania energii.

Wszystkie zmiany opisane powyżej, a także wprowadzona od stycznia br ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym dla osób prywatnych (uwzględniająca wykorzystanie fotowoltaiki) oraz nowy program „Mój prąd” rzucają nowe światło na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz pozwalają położyć nadzieję w mikroinstalacjach, z których uzyski energii odgrywają istotną rolę na drodze do wypełnienia  zobowiązań nałożonych w ramach polityki klimatyczno- energetycznej.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn